Tank drum jest to jeden z najmłod­szych instru­men­tów. Został wymyślony w 2007 roku przez Den­nisa Havlen. Jest instru­mentem samo­brzmią­cym — idio­fonem. To met­alowa butla w której zna­j­dują się odpowied­nio wycięte języ­czki. Zazwyczaj posi­ada osiem dźwięków stro­jonych w pen­ta­ton­ice, które drgają wpraw­ia­jąc w rezo­nans całą butle. Na Tank Drum gra się pal­cami lub pałeczkami posi­ada­ją­cymi miękkie końcówki.

Tank Drum

Zdję­cie przed­stawia Tank Drum mojej pro­dukcji. Dźwięki zna­j­dują się na dwóch stronach butli. Jedna strona nas­tro­jona jest w pen­ta­ton­ice durowej a druga w molowej.