Warsz­tat Nietypowy

gul

  •    Imię i nazwisko:              Drelich Ernest
  •    Pseudonim:                      Gulek
  •    Lokaliza­cja:                        Bieszczady – Cisna
  •    Spec­jal­iza­cja:                      instru­menty etniczne
  •    Strona inter­ne­towa:             www.gulek.pl
  •    Pro­fesja: twórca instru­men­tów – muzykant
  •    Ulu­biony instru­ment:           didgeridoo

 

     Mieszka w Bieszczadach, a dokład­niej w Cis­nej. Tam zna­j­duje się jego warsz­tat. Zaj­muje się tworze­niem instru­men­tów etnicznych z uwiel­bi­e­niem wszel­kich lamelo­fonów – kalimby, zanzy, imbiry Z jego rąk wychodzą także instru­menty takie jak didgeri­doo, tank drum, kije deszc­zowe oraz czuryngi. Mówi o tym “Warsz­tat Niety­powy” i asygnuje go swoim pseudon­imem. Jego pra­cow­nia cią­gle się rozwija, więc rodza­jów instru­men­tów też przy­bywa. Oczy­wiś­cie więk­szość można u niego kupić lub zamówić. Jest również mul­ti­in­stru­men­tal­istą. Gra na con­gach, bon­gosach, djembe, darabuce, gitarze, drumli oraz wszys­t­kich tych, które sam stworzy. Czyn­nie wys­tępu­jący na sce­nie. Z wyk­sz­tałce­nia nauczy­ciel muzyki. Zaj­muje się prowadze­niem warsz­tatów: bęb­niars­kich, didgeri­doo, czy też z tworzenia instru­men­tów — śmieciowych na przykład. Zapy­tany o to, na jakim instru­men­cie najlepiej gra odpowiedział, że na didgeri­doo. Bardzo szy­bko nauczy Cię odd­echu cyrku­la­cyjnego oraz innych pod­sta­wowych tech­nik gry a za odpowied­nią kwotę nawet sprzeda ci instrument.